Ens Vols Ajudar?

Fes una Donació

ESCULL LA MODALITAT QUE ET VAGI MILLOR PER FER LA TEVA APORTACIÓ

Amb Targeta de Crèdit

Seleccionar el método de pago
Información personal

Datos de facturación

Associació Pro Disminuïts Psiquics del Berguedà

1.00
Fes una Donació
Términos y condiciones

Total de la donación: 5,00€

Per Transferència Bancària:

Utilitzar el número de compte:

IBAN: ES66 0081 0153 9000 0100 5101

DONAR TÉ AVANTATGES FISCALS

L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà és una entitat sense finalitat lucrativa a efectes de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per tant, els donatius efectuats en benefici d’aquesta Associació donen dret a practicar les següents deduccions:

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (persona física):

  • A partir de l’1 de gener del 2020, el percentatge de deducció serà del 80% per als primers 150€ i, per a la resta, del 35%. En el cas que hagis fet donacions a l’Associació en els dos exercicis anteriors per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis al de l’exercici anterior, el percentatge que aplica a l’import que excedeix els 150€ serà del 40%
  • Límit deducció respecte base liquidable 10%

PER EXEMPLE:

 • Si dones 25€, en recuperes 18,75 € en la teva declaració de renda
 • Si dones 50€, en recuperes 37,5€
 • Si dons 100€, en recuperes 75€
 • Si dones 150€, en recuperes 112,5€
 • Si dones 200€, en recuperes 127,5€

Impost sobre Societats (persona jurídica):

  • El percentatge de deducció serà del 35% de la base de la deducció.
  • Donacions recurrents: si en els dos exercicis anteriors s’han fet donacions a favor de l’Associació per un import igual o superior, en cada un d’aquests exercicis, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció serà del 40%.
  • La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable. Les quantitats no aplicades per insuficiència de quota o perquè sobrepassen el límit del 10% podran aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

PER EXEMPLE:

 • Si dones 100€, en recuperes 35 € en l’impost de societats
 • Si dones 150€, en recuperes 52,5€
 • Si dones 200€, en recuperes 70€